اخبار

تبصرۀ ۳۶ برنامۀ ششم: میراث فرهنگی برندۀ طرح مسکوت شد؟

در تبصرۀ ۳۶ آمده بود «سازمان میراث فرهنگی موظف است اماکن تاریخی (به استثناء نفایس ملی)، در اختیار خود را به شهرداری‌های با جمعیت بیش ازصدهزارنفر واگذار کند»

ادامه مطلب »

فصل سوم کاوش در «باوه یوان» از هفتۀ آینده

فصل سوم کاوش در «باوه یوان» از هفتۀ آینده

استاد دانشگاه کمبریج و سرپرست هیأت باستان‌شناسی محوطۀ تاریخی «باوه یوان» کرمانشاه از آغاز فصل سوم کاوش‌های باستان‌شناسی در این منطقه در ارتباط با کشف آثار انسان‎های نئاندرتال یا اولیه در ایران خبر داد.

ادامه مطلب »