منظر

ساحل ، فرصت ناشناخته برای ارتقای کیفیت فضا

ساحل ، فرصت ناشناخته برای ارتقای کیفیت فضا

تفرجگاه‌ ساحلی، فضاهای جمعی مرتبط با سواحل دریا و رودخانه است که به دلیل بهره‌گیری از موقعیت طبیعی خود در جذب مخاطبان موفق عمل می‌کند. این فضاها از چند نظر در شهرها و محیط زیست انسان نقش‌آفرینی می‌کنند. در حالی‌که کاربری‌های رایج شهری همچون فضاهای خدماتی و فرهنگی، ارتباط‌های یک‌سویه را تعریف می‌کنند که به تعامل و شناخت متقابل منجر نمی‌شود، فضاهای جمعی برای پرکردن خلاء ناشی از آن پدید ...

ادامه مطلب »

نگاهی به مجموعۀ عکس ۶۸_۵۷ از علی اسداللهی

۶۸_۵۷ عکس‌هایی از دیوارنوشته‌های نیروهای گوناگون سیاسی در فاصله بهمن ۵۷ تا خرداد ۶۸ را کنار هم قرار می‌دهد. پیشروی و توالی عکس‌ها بر پایۀ وقایع تاریخی صورت می‌گیرد که در متن دیوارنوشته‌ها به آن‌ها اشاره شده است‌. تفاوت‌ها در مواضع و نشانه‌های دیوار‌نوشته‌ها به سرعت ردی از چند موجودیت جمعی ناهم‌گون را نمایان می‌کند که شخصیت‌های ۶۸-۵۷ هستند: هویت‌هایی جمعی که گوینده، پیام، و مخاطبان متفاوتی دارند. ۶۸-۵۷ سرگذشت ...

ادامه مطلب »

دومینوی تخلیۀ روستاهای خراسان‌جنوبی

واقعیت کنونی استان خراسان‌جنوبی این است که خالی‌شدن روستا‌های آن، اکنون به یک دومینوی بزرگ تبدیل شده و روند رو به تزاید آن استمرار حیات در شرق کشور را تهدید می‌کند.

ادامه مطلب »

دغدغۀ ادامه‌دار چهرۀ غیرفرهنگی اطراف تئاتر شهر

دغدغۀ ادامه‌دار چهرۀ غیرفرهنگی تئاتر شهر

تئاتر شهر به‌خاطر بساط دست‌فروشان چهره‌ای غیرفرهنگی به خود گرفته است. اگر امروز وضعیت تئاتر شهر به این شکل است به دلیل سیاست‌گذاری‌های غلط گذشته است.

ادامه مطلب »