معماری

پارۀ گمگشتۀ ایران؛ جستجوی اصول معماری در ماوراءالنهر

از معماری تیموری، که یکی از دو منبع الهام هنر صفوی بوده، در ایران امروزباقی نمانده درحالی‌که معماری تیموری دارای ویژگی‌هاییست که تحلیل هنر ایران بدون آن‌ها با ابهامات جدی مواجه می‌شود

ادامه مطلب »

ایده‌های باوهاوس برای تهران

ایده‌های باوهاوس برای تهران

یقیناً مکتب باوهاوس تأثیرمهمی در انتقال آموزش و تجارب جامع درمعماری دارد. در این مکتب نباید معماری را به‌عنوان چیزی مجرد دید. همۀ چیزهایی که دریک ساختمانند، بخشی از معماری‌اند

ادامه مطلب »