نگارگری

اسطوره شناسی شاهنامه

اسطوره شناسی شاهنامه

وقتی مدعی می شویم که شاهنامه بخش مهمی از تاریخ فرهنگی ما را حفظ کرده است، درست همانند این است که بگوییم مولفه ها، عناصر نمادین و اسطوره ای در شاهنامه هریک بازتاب بخشی از اندیشه و اجتماع فرهنگ ایرانی است.

ادامه مطلب »

زمان و مکان در نگارگری ایرانی / قسمت دهم، قسمت آخر

نگارگر همواره نسبت زمان مشاهدة هر اثر را كنترل كرده و آن را طبق خواستة خود تنظيم مي‌كند. در اين حالت زمان به واسطة اثري كه در ساختار تصوير دارد مورد بررسي قرار گرفته و اثر مفهومي زمان در اين رابطه توسط نگارگر كنترل مي‌شود.

ادامه مطلب »

جشن مهرگان و نابودی اژدها در اسطوره ی فریدون و ضحاک

جشن مهرگان و نابودی اژدها در اسطوره ی فریدون و ضحاک

...این اسطوره خود را در جشن مهرگان که با خاستگاه اقوام هند و اروپایی، یعنی مناطق سردسیر استپ های جنوب روسیه، پیوند دارد ، نگاه داشته است. درواقع همه ی عناصری که ویدن گرن طبقه بندی کرده است ، یعنی حمله به دژ و آزاد ساختن زنان و پیروزی بر اژدها/نابودی اوکه همه به جشن مهرگان منجر می شود، به وضوح حفظ شده اند.

ادامه مطلب »