نقوش و تزئینات

کوزه قلیان ناصرالدین شاه سر از موزه لیون در آورد

کوزه قلیان ناصرالدین شاه سر از موزه لیون در آورد

چند کوزه ایرانی مربوط به دوره قاجاریه از جمله کوزه قلیان ناصرالدین شاه قاجار دوشنبه برای نخستین بار در موزه لیون فرانسه به نمایش عموم گذاشته شد.

ادامه مطلب »