مصاحبه

ساختن هنر مؤثر؛ گفت‌وگویی با ماریا لیند

ساختن هنر مؤثر؛ گفتگویی با ماریا لیند

بیشتر از اینکه بخواهم دربارۀ نقش کیوریتور و هنرمند صحبت کنم، علاقمندم بدانم که پروژه‌های هنری و پروژه‌های کیوریتوری چه کارهایی می‌کنند. پس امروز تمرکز بر روی نتیجۀ کار یک شخص بیشتر به من مربوط است

ادامه مطلب »

هادی ندیمی : عالم بر نسبت مستقر است.

هادی ندیمی: عالم بر نسبت مستقر است

وقتی شما انسان را موجود مادی صرف بدانید با وقتی که انسان را موجودی غیرمادی بدانید متفاوت است. نکته‌ای که باید به آن توجه داشته باشیم این است که منظومۀ جها‌ن‌بینانه را آگاهانه کسب و اختیار کنیم. به میزانی که آگاهی و دخالت ما بیشتر باشد در تصحیح و تکمیل منظومۀ جهان‌‌بینانۀ خویش موفق‌تر خواهیم بود

ادامه مطلب »