شهر

شهر

شهرهای جدید اطراف تهران؛ فرصت یا تهدید

شهرهای جدید اطراف تهران؛ فرصت یا تهدید

با ایجاد شهرهای جدید در سال‌های میانی دهه 1380 به نظر می‌رسید که مشکل اسکان تهرانی‌ها در آینده‌ای نه چندان دور به طور کامل مرتفع شود؛ اما این شهرها هنوز به اهداف جمعیتی مشخص شده دست نیافته‌اند.

ادامه مطلب »
فضای محله‌ای ، فضای گذار از خصوصی تا عمومی

فضای محله‌ای ، فضای گذار از خصوصی تا عمومی

درهم ریختگی محیطی و فقدان معنا معضلی است که امروزه شهر و شهروند را با خود درگیر ساخته است. از آنجا که روابط اجتماعی از طریق تعریف فضا و هویت بخشی به آن درون مرزهایی که عرصه عمومی را از خصوصی متمایز می‌کنند، صورتی فضایی و کالبدی به خود می‌گیرد، این در هم ریختگی بر رفتارهای فردی و اجتماعی شهروندان تأثیرات مخربی برجا می‌گذارد.

ادامه مطلب »
مفهوم پست مدرن طراحی شهری

مفهوم پست مدرن طراحی شهری

در دوره پست مدرن تغییرات ساختاری در اقتصاد از تولید انبوه برای یک جامعه انبوه به تولیدات قابل انعطاف برای جامعه ای خرد شده و قطعه قطعه ، علایق جدیدی را درباره محیط مصنوع بوجود آورد . تمرکز طراحی شهری از تولید فرم های خوب و زیبا برای ترسیم تخیلات ، از فرهنگ انبوه ، مفاهیم اجتماعی ، مکان و گذشته تغییر جهت داد.

ادامه مطلب »
نقش شریانهای آبی در ایجاد و هویت بخشی مناظر اجتماعی شهرها، تهدیدها و فرصتها

نقش شریانهای آبی در ایجاد و هویت بخشی مناظر اجتماعی شهرها، تهدیدها و فرصتها

حضور رود به عنوان یک عامل بصری - محیطی قوی در منظر مراکز شهری ، با هویت این مراکز پیوند خورده ودر خاطره جمعی مردم باقی مانده و بخشی از هویت محیط می گردد.

ادامه مطلب »

منظر